نوع خودرو
قیمت نقد
پیش پرداخت (تومان) 
 

تعداد اقساط
مبلغ اقساط (تومان)

مبلغ چک بیمه 
زمان تحویل

تیگو 7 اکسلنت


 

459.200.000210.753.000
12 ماهه
72.403.000بدون سود
30 روزه
24 ماهه
40.183.000

3.577.000

1 چک بیمه

30 روزه
36 ماهه29.605.000

6.355.000

2 چک بیمه

30 روزه
48 ماهه24.434.000

3.893.000

چک بیمه 3

60 ماهه21.424.000

3.956.000

4 چک بیمه