نوع خودرو
قیمت نقد
پیش پرداخت (تومان) 
 

تعداد اقساط
مبلغ اقساط (تومان)

مبلغ چک بیمه 
زمان تحویل

تیگو 7 اکسلنت


 
437.300.000
233.467.000
12 ماهه
54.662.000بدون سود
30 روزه
24 ماهه
33.150.000

6.128.000

1 چک بیمه

30 روزه
36 ماهه23.979.000

6.355.000

2 چک بیمه

30 روزه
48 ماهه19.464.000

6.469.000

3 چک بیمه